Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van vzw Waregemse Gordel, met maatschappelijke zetel te Waregem.

Voor al uw vragen is vzw Waregemse Gordel uw aanspreekpunt. vzw Waregemse Gordel is te bereiken elke werkdag tussen 18 en 21 uur. Telefoon: 0486 53 41 75 – E-mail: info@waregemsegordel.be.

Artikel 1 Inschrijving

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2 Herroepingsrecht

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3 Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal vzw Waregemse Gordel voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van vzw Waregemse Gordel. vzw Waregemse Gordel zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.

vzw Waregemse Gordel kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 4 Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving. Er is geen leeftijdsvereiste.

Deelnemers jonger dan 12 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

Tijdens de tocht moet de deelnemer het bewijs van inschrijving (deelnameformulier) steeds bij zich houden zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6 Betaling

De deelnemer dient ofwel vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en eventuele extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem of bij een voorverkooppunt.
vzw Waregemse Gordel meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
Voorverkoopkaarten (de zgn. Gordelkaarten) mogen in geen enkel geval met winst doorverkocht worden. Sponsorkaarten mogen in geen enkel geval te koop aangeboden worden. Er is ook een mogelijkheid om op de dag van het evenement zelf in te schrijven. Het inschrijvingsbedrag is evenwel hoger.

Artikel 7 Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Deze wijziging is kosteloos.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Deze wijziging is kosteloos. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Artikel 8 Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede fysieke en psychische gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

Artikel 9 Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor vzw Waregemse Gordel. Zij worden in geen enkel geval doorgegeven aan de partijen die contractueel verbonden zijn met vzw Waregemse Gordel. De Europese wet van 25 mei 2018 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering of verwijdering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van vzw Waregemse Gordel en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Artikel 10 Tombola

Tijdens het event is er een gratis tombola voor iedere ingeschreven deelnemer. De deelnemer verklaart zich akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor contactname bij het winnen van een prijs.
De hoofdprijzen worden enkel geschonken aan winnaars die persoonlijk aanwezig zijn. De prijs wordt in geen enkel geval geschonken aan partner, buur, broer, tante, enz. Eenmaal een prijs weggeschonken werd, kan de eerder gelote niet-aanwezige deelnemer hierop geen aanspraak meer maken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Wel is de deelnemer via de organisatie verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
Indien ondanks het hierboven bepaalde artikel de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 12 Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. vzw Waregemse Gordel zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 13 Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Opgemaakt te Waregem op 20/05/2018 – laatste herziening op 20/05/2018